آشنایی با خط و نقطه و کاربرد آنها در گرافیک

الف) نقطه :

نقطه را کوچکترین واحد تصویر می توان نامید. البته در گرافیک دستی همیشه کوچک نیست !

در گرافیک دستی از نقطه برای بیان تجمع و تفرق و یا ساخت بعضی جلوه ها و یا توازن صفحه می توانیم استفاده کنیم .چند مثال در این رابطه به شمادر درک این مطلب بیشتر کمک می کند.

ریتم : تجمع تعدادی نقاط یا عناصر یا احجام در کادر به نحوی که تصویر دارای زیبایی و تعادل باشد.

و شامل دو قسمت است :

۱-ریتم منظم : در کادر یک نظم ایجاد می کند.

۲-ریتم نامنظم : بدون نظم خاصی دارای تعادل است .

من در اینجا از سعی کرده ام تجمع و تفرق نقاط را به دو صورت منظم و نامنظم نشان دهم .آیا حس جمع شدن نقاط و متفرق شدن نقاط به شما منتقل شده است ؟

ب) خط :

دو نوع خط اساسا” وجود دارد که ما برای ایجاد شکل و حجم وتجسم حرکت از آنها استفاده میکنیم .

الف – خطوط اکسپرسیو : خطوطی هستند که احساس دروی یک فرد یا هنرمند را نشان می دهدو نمایانگر حالات درونی افراد می باشد .حالاتی مانند حرکت و جنبش – سکون – برجستگی و فرو رفتگی و جهت و سایر موارد را می توانیم توسط این خطوط نشان دهیم.

ب- خطوط کنستراکتیو: از یک خطوط منظم که در نهایت به یک بافت منتهی می شود.

 خطوط اکسپرسیو شامل دو دسته زیر می شود:

۱)خطوط صاف یا خشک مانند خطوط افقی – مودی – مایل .از این خطوط به دلیل ماهیت خود میتوانیم برای بیان احساسات جدی ویا خشن خود استفاده کنیم . من اینجا از این خطوط برای بیان اثر انفجار استفاده کرده ام .

 2)خطوط منحنی یا نرم مانند انواع منحنی ها

از این خطوط به دلیل ماهیت خاص خود میتوانیم برای بیان انعطاف پذیری و احساسات لطیف خود استفاده کنیم .

من برای بیان اثر عشق از این خطوط به صورت زیر استفاده کرده ام .

ضمن اینکه من از ضخامت بیشتر خط برای بیان جنسیت مرد استفاده کرده ام .شما هم سعی کنید موارد مشابهی خلق کنید !

 تمرین : سعی کنید اثر تنهایی را با سه خط نشان دهید .

اثر عشق را با دو خط نمایش دهید.

ج)سطح :

سطح های هندسی مانند مربع – مستطیل – مثلث – دایره و بیضی و ….

سطوح غیر هندسی مانند انواع سطح هایی که در طبیعت وجود دارند و نظم خاصی ندارند.

د)حجم :

این قسمت بیشتر در گرافیک ۳ بعدی مورد بحث قرار می گیرد مانند مکعب – کره – استوانه و مخروط و …