حاشیه جدید حمید فرخ نژاد!

در این کلیپ که به طرز ماهرانه ای برش داده شده است حمید فرخ نژاد قصد دارد بگوید اگر صفحه اینستاگرام بنده از یک ملیون و چهارصد هزار نفر، هشتاد ملیون هم عضو شوند وقتی بخواهد موجب سلب آرامش من و خانواده ام شود آن را غیر فعال می کنم. متاسفانه به خاطر این کلیپ مونتاژ شده، سوء برداشت عجیبی در فضای مجازی بر علیه وی به راه افتاده است که فرسنگها از واقعیت موضوع فاصله دارد. انصاف داشته باشیم…