شبکه خانگی، در آغوش صدا و سیما آرمید!

به قلم: جبار آذین

نمانامه: سرانجام جنگ قدرت بر سر تصرف «شبکه خانگی» میان سینمایی ها و سیمایی ها، به نفع صدا و سیمای پولدارتر و قدرتمندتر تمام شد و بر شعف و شادمانی خورندگان و برندگان بودجه و امکانات این شبکه بازیچه و ثروتمند افزود و باز هم سرسینمایی ها بدون کلاه ماند. از این بدتر لشکرکشی های توماری به جز چند تن که صادقانه برای کمک به بهبود حال سینما وارد این معرکه شدند- جماعتی بود که گمان می کردند با حمایت از نامدیران ناکارآمد سینما، مبتنی بر بازگشت «شبکه خانگی» به وزارت ارشاد، می توانند بر سر سفره این شبکه چرب بنشینند!

اما همان گونه که طی چند یادداشت صریح و شفاف نوشته بودم، کارشان بدون نتیجه ماند. نوشته بودم که این حرکت ها و حمایتهای تومارهای گروهی از این و آن گروه بدون ثمراست و هیچ کدام از دار و دسته های سینماییها و سیمایی ها مورد تایید و اطمینان خانواده هنرمندان نیستند و باید شبکه خانگی و همچنین فرهنگ و هنر و سینمای کشور به اهل آن واگذارشود، ولی هشدار مرا نشنیدند.

یادآورشده بودم که سینه زنی گروهی، اهالی سینما را به جایی نمی رساند و در جنگ قدرت و ثروت میان سیمایی ها و سینماییها آن که قدرتمندتر و پولدارتر و به سیاست نزدیکتر است، برنده خواهد شد، لیکن باز هم این تذکر را نشنیدند. نوشتم که این قبیل تصمیم ها در جاهای دیگر گرفته می شود و اعتراض و انتقاد و پیشنهاد سینماگران و هنرمندان و اندیشه و هنر خریدار ندارد و تعیین کننده اصلی جدال میان سیاست و فرهنگ، قدرت است نه فرهنگ، ولی… تا امروز که در پشت و روی پرده، شبکه خانگی، به طوررسمی در اختیار صدا و سیما قرار گرفته تا از آن یک بازار مکاره دیگر از جنس سیما فیلم بسازد.

باز هم متاسفم که برای هزارمین بار درستی تحلیل های نگارنده اثبات می شود. معلوم نیست اهالی گرفتار و بیکار و متفرق سینما تا چه زمان می خواهند، همچنان ناامیدانه و گم کرده راه، خود را به در و دیوار زنند، درحالی که دیگر به این مهم رسیده اند که فرهنگ و هنر،سینما و صدا و سیما، اگر قراراست بمانند و قوام یابند، باید از قالب های رسمی و نمایشی و فرمایشی خارج شده و به هنر و فرهنگ ملی و مردمی بپیوندند و اداره آنها به اهل متخصص و متعهد فرهنگ و هنر و سینما واگذار شود!