نمایشنامه «اقامت اجباری» نوشته امیرحسین مصلی

نمایشنامه «اقامت اجباری» با طراحی جلد اردشیر رستمی در ۹۶ صفحه توسط نشر افراز عرضه شده ‌است.

داستان این نمایشنامه درباره معلمی است که چندین نسل از دانش‌آموزان یک دهکده را تربیت کرده ‌است، اما عاقبت به دلیل نافرمانی نسبت به بخشنامه‌ای پیرامون آموزش کشتن گنجشک‌ها به کودکان، به جرم تخطی از فرامین شورا در مدرسه‌ای که خود بنا کرده محصور می‌شود؛ مأمورانی که وظیفه نگهبانی از این معلم را برعهده دارند هر کدام روزی از شاگردان او بوده‌اند و همین موضوع باعث می‌شود تا چالش‌هایی اخلاقی میان آنها به وقوع بپیوندد؛ معلم که در این اقامت اجباری برای همکاری با شورا توسط مأموران تحت فشار است، به طور پنهانی از گنجشکی زخمی نیز نگهداری می‌کند که ناگهان… .

پیش از این امیرحسین مصلی کتاب «و این حرمان مانایی ندارد» را در حوزه رسانه تألیف کرده بود، اما کتاب «اقامت اجباری» اولین تجربه این نویسنده و روزنامه‌نگار در حوزه ادبیات محسوب می شود.

در بخشی از پیشگفتار این کتاب آمده ‌است: «اقامت اجباری» در ناکجاآبادی بی‌زمان به وقوع می‌پیوندد. با وجود آن‌که این اثر دارای رویکردی واقع‌گرایانه است، شاید در نگاه نخست انتزاعی و استعاری قلمداد ‌شود؛ اما وجه اشتراک در چنین تضادی، ریشه در سرنوشت شگرف انسان معاصر در مواجهه با اسلوب انحصارگرایانه خودکامگان دارد… .