همکاری مهتاب کرامتی و علی کریمی

همکاری مهتاب کرامتی و علی کریمی؛ کرامتی: قرار است که همراه آقای کریمی در زمینه دیه محکومین به اعدام و ترویج مقوله بخشش فعالیت کنیم