هنرمندان و بی هنران درجه دار و ارتش بدون درجه فرهنگ!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: در تمام کشورها، صرف نظراز سیستم های حکومتی، یک سنت پسندیده تشریفاتی، فرهنگی، ملی و مردمی رایج است که در چارچوب آن و براساس روابط و ضوابط و معیار های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، به اهالی فعال و پیشکسوت و مطرح و تاثیر گذارهنر و همچنین بی هنران و کارچاق کن های بازارهای سیاسی هنری ، فرهنگی و ادبی، لقب ها، درجه ها و هدایا اهدا می شود.

این رسم جهانی، در ایران هم توسط مسوولان فرهنگی سیاسی و غیره، طبق ضوابط و روابط درست وغلط و حق و ناحق به هنرمندان، بی هنران وهنرفروشان کشور اهدا شده و می شود. در میان هنرمندان درجه دار هنری، به راستی هنرمندان شایسته و لایق و ممتازی هستند که این درجه ها و بسیار بیش از این درجات، حق مقام و هنرمندی های آنها است.

با این همه خیلی از بی هنران و کارچاق کن ها که منتخب و منتصب اشتباهی های هنر و سینما هستند هم به رتبه درجه داری ارتقا یافته اند که ابدا حق آنها نیست و به جای دریافت عنوان و درجه، سزاوار جاروب از عرصه های فرهنگ و هنراند.

روزگاری بنا داشتم، فهرست اسامی دریافت کنندگان نالایق و نا شایسته نشانها و درجه های هنری را جهت آگاهی ملت، منتشرکنم، ولی دوست سینما گر محترمی گفت:

گرچه این افراد لیاقت این درجه ها را ندارند، ولی برای داشتن همین درجه ها و نشان ها، شندرغاز دریافت می کنند که چرخ زندگیشان می چرخد، لطفا رسوایشان نکن، گناه دارند ، گفتم: آخرناحق اند و نانی که به خانه می برند، حق وسهم آن ها نیست.”گفت:”می دانم، با این حال این کار را نکن.”گفتم: “ارتشی از زحمتکشان با نام و بی نام در حوزه های فرهنگ فعالیت می کنند، اگر قراراست به کسانی درجه داده شود، آن ها در الویت هستند.”گفت: “می دانم….راستی خود شمادرجه داری؟ “با لبخند گفتم: “من هرگز از کسی یا مسوولی، چیزی نخواسته و نمی خواهم، اگر هم چیزی بخواهم، ازخدای خود می خواهم. افزون براین، من درجه های خود را که والاتر و برتر از درجه های مسوولان است، ازمردم گرفته ام. آن ها از سر لطف و مهر مرا:” ژنرال فرهنگی، نویسنده و منقد حق طلب و عدالتخواه و مردمی و…”خوانده اند، چه مقام و درجه ای بالاتر از هدایای مردم!” دوست سینماگر چیزی نگفت و من هم تا این زمان، فهرست بی هنران درجه دار را منتشرنکرده ام. به امید آنکه روزی، روزگاری، درجه های مسوولان و مردم در تلاقی نگاه ملی و مردمی، ملی شده و از سوی مردم به اهالی هنر و فرهنگ اهدا شود!