واکنش ها به بازتاب های ضیافت آقای رییس جمهور!

به قلم: جبار آذین

نمانامه: واکنش های مختلف مسوولان، سینماگران، ذینفعان، بی طرف ها، مستقل ها و افراد و گروه های مورد اشاره در نقد و تحلیل اخیر من در یادداشت «بازتاب های ضیافت آقای رییس جمهور» طبیعی و قابل انتظار بود.

چهار نوع برخورد، حاصل واکنش طیف ها و افراد مختلف بود که به دلیل یک، دو مورد، برخورد تند مخالفان، لازم است جهت روشنگری بیشتر به آن ها اشاره شود. آنها که من و قلم من و دیدگاه های مستقل و عدالتخواهانه و کارشناسانه مرا می شناسند، می دانند که به هیچ قیمت از مواضع بحق خود و به نفع ملت و فرهنگ و هنر و سینما و نه افراد خاص! هرگز کوتاه نیامده و تا زمانی که قلم به دست دارم، کوتاه نخواهم آمد، حتی اگر باز هم تهدیدها و هجمه ها و اهانت ها و ممنوعیت ها و محدودیت ها درباره من و قلم ام اعمال شود!

واکنش اکثریت مطلق مخاطبان و خوانندگان متن مورد اشاره من، مثبت و با تشویق همراه بود، با ذکر این جمله های مشهور:

«کوگوش شنوا و نرود میخ آهنین بر سنگ»

واکنش دوم به هواداران و منصوبان سیاسی صاحب ضیافت تعلق داشت که دفاع از خود و ضیافت ویورش به من، شاخصه آن بود. گروه سوم، برخی از منافع داران و فرصت طلب ها بودند که برای اثبات فرصت طلب نبودن خود و توضیح، دستگیری از سینما و حل مشکلات آن را با هجمه به من! علت حضور خود در ضیافت سیاسی و تبلیغاتی مذکور عنوان کرده بودند. و آخرین واکنش از آن دوستان سینماگر و هنرمندی بود که درمیان گروه هوادار و طیف منافع و فرصت طلب و.. جا نداشته و به گفته خود، جهت احترام به دعوت و نشان دادن حضور خود در صحنه، در ضیافت شرکت کرده و اغلب افرادی موجه هم هستند.

گرچه من در یادداشت خود از کسی نام نبرده و از منظر گروه و جریان به تحلیل پرداخته بودم، ولی برخی افراد با نام وبی نام و مستقل، در میان چهار نوع واکنش، حضور داشتند. نکته اینکه، به تجربه، سیاسی و تبلیغاتی بودن این نوع ضیافت ها بارها ثابت شده و این مورد هم به زودی و به رغم موافقت ها و مخالفت ها و تهدیدها و تلاش برای تطمیع ها و تندگویی های این و آن اثبات خواهد شد و لذا هیچ نیازی نیست که افراد و گروه ها برای اظهار و توجیه درست یا غلط بودن حضور خود در این قبیل مراسم،خودشان را به در و دیوار بزنند و با تندگویی و پرخاش و تهدید امثال من، خود را مثبت نمایش دهند. معیار واقعیت است که به زودی خود را جلوه گر خواهد ساخت!