چه کشوری نقش پایگاه اهرم را قرار است بازی کند؟

یک روز هم نگذشت که کشورهای اروپایی تاریخ تعیین شده یا التیماتوم بوسیله ریاست محترم جمهوری را رد کردند که این خود نشان دهنده حس برتری طلبانه و نژادپرستانه آنان است. اما برای بوجود آوردن کانال مالی بیشتر از یکسال است که با یکدیگر در حال رایزنی هستند .

در تحلیلی که برای اولین بار در سال ۱۳۸۶ نوشته و در آن زمان منتشر شد به تاکتیک کشورهای اروپائی یا غربی که با هماهنگی امریکا صورت میگیرد اشاره شده .

کشور پایگاه = کشور بحران زا است را بررسی خواهی کرد…

تاکتیک کشورهای غربی ، به ویژه اروپایی، در اینجا روی کلمه اروپایی تاکید بیشتری می کنم، چرا که دوران جنگ های استعماری و تقسیم کشورها به حالت دوران استعمار پایان یافته و دوران جنگ های سرد ، میان کشورهای سرمایه داری و بلوک شرق و یا کمونیستی نیز پایان یافته و ما در دوران تازه ای در حال گذار هستیم .

در این دوران که کشورهای اروپایی، به ویژه آلمان و فرانسه، طراح بحران ها هستند و مسلما روسیه و امریکا نیز نقش مهمی دارند، شیوه جنگ ها و بحران ها و تقسیم کشورها بین قطبها ی قدرت. قوانین خاص خودش را دارد .

آلمان ، فرانسه و انگلستان یا باصطلاح اتحادیه اروپا با به وجود آوردن روابط اقتصادی و نفوذ در یک کشور، همه راه های کشیدن شدن آن کشور به بحران و به وجود آوردن تضاد در آن کشور را کاملا بررسی می کنند. لازم به یادآوری است که در دوران پس از انقلاب، امریکا سفارت یا کنسولگری در خاک ایران نداشته و در مقابل این کشورهای اروپایی بوده اند که فعالانه در عرصه اقتصاد و سیاست، عمل می کرده اند .

سیاست این کشورها به گونه ای است که کشور مزبور را پایگاه خود قرار می دهند و از آنجا بحران و نا آرامی بهدیگر کشورها منتقل می کنند. به سخنی دیگر، از آنجا اهرم خود را به زیر کشورهای دیگر می اندازند و بی ثباتی و بحران و جنگ داخلی در دیگر کشورها را عملی می کنند. در این دوران از روابط اقتصادی با کشور میزبان سود هنگفتی می برند .

مسلما در کشور پایگاه یا میزبان، کارخانه های صنعتی آنها مشغول فروش و بده و بستان می باشد و در کشورهای دیکر که بحران پدید آورده اند، کارخانه های ماشین جنگی شان به فروش اسلحه و مهمات می پردازند و پس از یک جنگ داخلی بیست و چند ساله و تجزیه، پایگاه خود را تغییر می دهند و از کشوری دیگر، بحران و نا آرامی را برای کشورهای همسایه آن کشور میزبان، طراحی می کنند و در عمل، جایگاه اهرم خود را تغییر می دهند و وظایف کارخانه های صنعتی با کارخانه های اسلحه سازی و مهمات جنگی را تعویض می کنند .

از ویژگی های بحران در این دوران، جنگ داخلی و سپس تجزیه است که با جنگ های دوران استعمار و جنگ های دوران بلوک شرق و سرمایه داری تفاوت زیادی دارند .

در این دوران و در زمان بحران می توانند منافع خود را به خوبی تامین کنند و همانند میکروب و یا ویروسی که در بدن بیمار بهتر و راحت تر به زیست ادامه می دهد، عمل می کنند.

امروزه بی هیچ شک و تردیدی می توان گفت، کشورهای اروپایی که دوست و شریک تجاری ایران در چند ین دههگذشته بوده اند، روش و روابط خود با کشورمان ایران را تغییر داده اند و به سود آنان است تا ایران را وارد بحران سازند .

حال باید بدانیم چه کشوری نقش پایگاه اهرم را برای آنان بازی می کند؟

از آنجا که در بیشتر مواقع، این گونه سیاست کشورهای اروپایی بر پایه فرم شیتزو پولیتیک تنظیم می شود، برای همین باید در میان کشورهای همسایه خودمان به دنبال رفتارهای شیتزو پولیتیکی آنها باشیم .

جواد کراچی

بازنویسی اردیبهشت ۹۸