کتاب رزها_قرمزن نوشته میترا زارع

 

عنوان کتاب: رزها_ قرمزن

نویسنده: میترا زارع

انتشارات: نسل روشن

در بین هزاران زن و مردی که به دلایلی طعم تلخ جـــدایی و یا از دســت دادن را چشــیده اند، پول، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و شــهرت هیچ کمکی به تحمل این رنج نکــرده و همه افراد به یک اندازه از وقوع چنین رویدادی آســیب دیده اند. #رزها_قرمزن شاید کمتر کسی بتواند مانند خورشیـــد به ســرعت خود را بازسازی کند و به تمام مسایٔل مانند یک موقعیت برای توانمند شدن بهره بگیرد و اگر هم بدنبال یافتن جوابی مناسب است، می خواهد درس آن را بگیرد تا از تکـــرار مشابه این رویـــدادها در زندگـی خود جلوگیری کند.

* رزها_قرمزن مهمترین بخش از بحث این کتاب در همین نکته کوچک خلاصه می شــود و آن گرفتن درس خود از وقایع ناخوشـــایند اطراف تان است. ما قصد نداریم که درد و رنج را نفی کنیم ولی می توانیـــم اثر درد را جهت ادامه زندگـــی خود کم کنیم. اگر هم اکنون در چنین شرایط روحی و بحران احســـاسی قرار دارید، غم و اندوه خود را پنهان نکنید چون مکانیزم غم یــک واکنش طبیعی بدن جهت محافظت از خودش است و اجازه دهید غم از شما در مقابل رخـداد تلـخ زندگـی محافظـت کند.