• تاریخ : یکشنبه - ۳ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    خصلت‌های ناصواب

    شهریور ۴, ۱۴۰۲

    باید مقتضیّاتِ تغییر پذیر را تغییر داد

    استاد محمّد‌علی اسلامی نُدوشن ما نه می‌توانیم خود را انسانِ برتر بدانیم، و نه انسانِ فروتر، و نه از مردمِ دیگرِ دنیا جدا. مردمی هستیم با مقداری خصلت‌های ناصواب، و در مقابل، مقداری امکانات. اگر کوشش نکنیم که این خصلت‌ها را تعدیل کنیم، امکاناتِ ما عاطل خواهند ماند، و اکنون روزگار به درجه‌ای از فشردگی […]