• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    زبان انگلیسی

    شهریور ۲۴, ۱۳۹۹

    انواع جمله و کلمه در زبان انگلیسی

    پایگاه خبری نمانامه: تعریف جمله : جمله در زبان انگلیسی به یک فرمول نوشته می شود آنهم به فرمول زیرقید زمان + قید مکان + مفعول + فعل + فاعلبرای جمله نویسی صحیح ضمایر فاعلی . ضمایر مفعولی و صفات ملکی بایستی به طور صحیح استفاده شود At برای مثال این کلمه در یک موقیعت […]