• تاریخ : سه شنبه - ۸ - خرداد - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    سطح آگاهیهای سیاسی

    خرداد ۴, ۱۳۹۹

    د‌یپلماسی فرهنگی و رسانه‌ها

    پایگاه خبری نمانامه: با افزایش مناسبات و تعامالت ملتها و دولتها از یک سو و افزایش سطح آگاهیهای سیاسی در سطح بینالملل و رشد افکار عمومی از سوی دیگر، کاربرد شیوههای دیپلماتیک، افزایش یافته است. زیرا روابط دیپلماتیک تنها در چارچوب و اهداف سیاست به سن نیست و ضرورت همکاریهای اقتصادی، فرهنگی، علمی و فنی، […]