• تاریخ : پنج شنبه - ۳ - اسفند - ۱۴۰۲
  • ساعت :

    سینمای تجاری

    شهریور ۱۴, ۱۴۰۱

    ممنوعیت و محدودیت هنرمندان را متوقف کنید!

    استاد و منقد سینما همیشه با گفتار و نوشتار صریح، از حضور و نفوذ سیاست و تجارت در حوزه های هنر و سینما و یازی گروهی از هنرمندان در عرصه های سیاسی، در قالب صنوف هنری و فرهنگی انتقاد کرده