• تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    فلسفه غرب

    خرداد ۲۹, ۱۴۰۰

    مقدمه سیر آشنایی مقدماتی با فلسفه غرب

    پایگاه خبری نمانامه: احســاس نیــاز بــه مطالعــه فلســفه در ایــران رو بــه فزونــی اســت. ایــن مطلـب میتوانـد هـم مایههـای امیـد را بـه آینـدهای کـه تنهـا احساسـات و سیاســتزدگی حاکــم نباشــد روشــن کنــد و هــم میتوانــد نویددهنــده هیـچ باشـد. فلسـفه اگـر صرفـا تکـرار الفـاظ مغلـق گذشـتگان باشـد یـا پیــروی از ایــن و آن. نــه تنهــا نویددهنــده […]