• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    متمم قانون اساسي

    آذر ۱۵, ۱۳۹۸

    خاطرات احتشام السلطنه دومین رئیس شورای ملی!

    □ تنظیم و تصویب متمم قانون اساسی متمم قانون اساسی را تمام کرده، به رأی وکلا رساندیم، صنیع‌الدوله را که سلف من بود، با خود برداشته، به حضور ]محمدعلی[ شاه بردم و متمم قانون اساسی را برای توشیح تقدیم کردم. شاه بی‌اندازه متوحّش بود و شاهزاده مؤیدالدوله (ابوالفتح میرزا) حضور داشت. شاه روی صندلی در […]