• تاریخ : یکشنبه - ۲۴ - تیر - ۱۴۰۳
  • ساعت :

    محمّدرضا بهبهاني

    آبان ۲, ۱۳۹۸

    محمدحسن بدیع سراینده قصیده وطنیه

    به قلم: سید محمدباقر برقعی □  محمّدحسن بدیع (نصرت‌الوزاره)، فرزند محمّدرضا بهبهانی، در سال ۱۲۵۱ هجری‌شمسی علوم ادبی و عربی را در زادگاه خود (کاظمین) فراگرفت و با زبان فرانسه آشنایی یافت و در اوان پیدایش مشروطیت مقالات و اشعار تند و مهیجی در روزنامه‌ی حبل‌المتین نگاشت و در بصره به تشکیل جمعیت ایرانیان پرداخت. […]