هفته دفاع مقدس فرهنگ و سینما و مراسم تشریفاتی نامدیران سینما!

به قلم: جبار آذین

پایگاه خبری نمانامه: وطن، میلیون ها مدافع دارد؛ انقلاب، هزاران پاسدار و مدافع دارد؛ دفاع مقدس و مقاومت، هزاران محافظ و مدافع دارد؛ بهداشت،هزاران مدافع دارد و…..کاش اقتصاد و سیاست به ویژه فرهنگ هم مراقب و مدافع داشتند.

اکنون ده ها منتقد و هنرمند معترض ومنفعل در جامعه هنر و حوزه های سینما، تلویزیون، تاتر و موسیقی و…وجود دارند؛ ولی به ندرت مردعمل، محافظ و مدافع وجود دارد تا از دستاوردها، موجودیت، برنامه ها، اهداف، آرمان ها و حیات فرهنگ و منافع و مصالح اهالی آن، بدون هرگونه جانبداری، سهم خواهی و منافع طلبی فردی، باندی و گروهی، حراست و دفاع کند.

گروه هایی از اهالی فرهنگ و هنر و سینما هم مانند طیف هایی که کرونا راجدی نمی گیرند و برای همت و ایثارهای مدافعان بهداشت، ارزش و ارج قایل نیستند و بیمارگونه و دگم اندیشانه، کرونا را فریب قرن می خوانند، معضلات ، مشکلات، بحران ها، انحراف ها، بی عدالتی ها و حیف و میل ها درعرصه های سینما و فرهنگ را جدی تلقی نمی کنند و اوضاع را باری به هرجهت و هر چه پبش آید، خوش آید می گذرانند.این نوع نگاه و تلقی و برداشت نادرست،همان چیزی است که اجازه می دهد، اشتباهی ها، فرصت طلب ها، حزبی ها و سیاسیون، صندلی و مقام دوستان و ثروت پرستان، همچنان برکرسی های فرهنگ وهنر، جا خوش کرده، کیسه های خود را پر کنند و به ریش سایرین بخندند.

کاش فرهنگ و هنر و سینما هم پاسدار سلامت، بهداشت، درمان ومدافع ملی داشتند و می شد به جای مراسم نمایشی، فرمایشی، تشریفاتی، بدون ثمر و تشکر از خود و خودی های نامدیران سینما به بهانه هفته دفاع مقدس! هرسال برای سینما هم هفته دفاع مقدس شایسته سینما و سینماگران برگزار و از خادمان فرهنگ و حافظان سلامت سینما، تجلیل کرد.

با این همه می دانیم که این رخداد اجرایی نخواهد شد، چرا که سوداگران، اشتباهی ها، نامدیران، سیاست بازان و رانتخواران، در آشفته بازار و آب گل آلوداست که سود و ماهی خودرا صید می کنند، مگر آنکه این موانع ازسر راه سینماگران و هنرمندان کشور برداشته شود و همه چیز ازجمله هنر و فرهنگ و سینما و رسانه، ملی و مردمی شوند. به امید آن روز که چنین شود!