آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها (۱۰ دی ماه)

جدیدترین آمار فروش فیلم‌های روی پرده در سینماهای تهران و شهرستان‌ها تا عصر سه شنبه (۱۰ دی ماه) به شرح زیر است:

مطرب/ ۱۵۸ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: ۳۰ میلیارد و ۳۶۹ میلیون تومان

چشم و گوش بسته/ ۱۲۰ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: ۹ میلیارد و ۴۸۶ میلیون تومان

منطقه پرواز ممنوع/ ۱۱۶ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: چهار میلیارد و ۶۳۲ میلیون تومان

بنیامین/ ۱۱۲ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۹۳۳ میلیون تومان

جان دار/ ۸۶ سینما/ ۲۰ روز نمایش/ فروش کل: دو میلیارد و ۲۹ میلیون تومان

زیر نظر/ ۱۱۸ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: یک میلیارد و ۷۴۶ میلیون تومان

تورنادو/ ۱۹ سینما/ ۵۵ روز نمایش/ فروش کل: ۷۰۸ میلیون تومان

۲۳ نفر/ ۷۵ سینما/ ۲۰ روز نمایش/ ۶۹۰ میلیون تومان

آخرین داستان/ ۲۵ سینما/ ۳۴ روز نمایش/ فروش کل: ۴۲۹ میلیون تومان

خداحافظ دختر شیرازی/ ۱۷ سینما/ ۲۶ روز نمایش/ ۳۲۲ میلیون تومان

آشفتگی/ ۳۹ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل: ۳۰۲ میلیون تومان

مشت آخر/ ۳۵ سینما/ ۱۳ روز نمایش/ فروش کل: ۱۳۱ میلیون تومان

سونامی/ ۵۶ سینما/ شش روز نمایش/ فروش کل: ۸۳ میلیون تومان