فهرست نویسی در کتابخانه ها

پایگاه خبری نمانامه: سا زما ندهی قا نونمند و نظام یا فته مواد و تولیدات به شیوه الفبایی ویا هر شیوه منطقی دیگر که با اطلاعات توصیفی کوتاه مانند قیمت اندازه رنگ و ……… باشد . اصطلاحا فهرست CATALOG نامیده می شود.
فهرست کتابخانه لیست منظمی است از کتابها و سایر مدارک اطلاعاتی کتابخانه است که اطلاعات تو صیفی اعم از نام نویسنده عنوان ، ویرایش ، ناشر، تاریخ انتشار و مشخصات ظاهری، موضوع ومحل بایگانی مد رک مورد نظر ذ کر میشود. همانطور که تمام کتاب ، بیانگر اطلاعات درون کتاب است ، فهرست کتابخانه نیز منابع موجود در کتابخانه را نشان میدهد.
البته فهرست کتابخانه فاقد اطلاعات تمام منابع موجود در کتابخانه است ، بعنوان مثال ،اطلاعات مقالات نشریات ادواری درفهرست انعکاس نمی یابد. ولی از طریق نمایه ها قابل بازیابی میباشد . اطلاعات نشریات ادواری نیز در فهرست کتابخانه نمیاید . موادی مانند خرده ها ، گزارشات ، تحقیقات و پژوهش ها و پایان نامه ها و سایر اسناد و مدارک معمولا در برگه دان یافت نمیشوند. بلکه بصورت فهرست کتابی ، کتاب شناسیهای مختلف و یا برگه دان جداگانه در دسترس قرار میگیرند.
انواع فهرست کتابخانه:
فهرستهای کتابخانه همگی اطلاعات یکسانی عرضه می کنند . این اطلاعات مربوط به نویسنده ، عنوان ، مشخصات
انتشاراتی ، تعداد صفحات ، ویژگیهای خاص مانند : تصاویر، کتابنامه، موضوعات . تفاوت آنها د ر نمره ی ارائه اطلاعات و شکل فهرست میباشد .
۱- فهرست کتابی : BOOK CATA LOG 2 – فهرست برگه ای
فهرست کتابی : BOOK CATA LOG
بعضی از کتابخانه ها فهرست کتابخانه به صورت فهرست چاپی ( کتابی ) است . بار نشر و تو سعه تدریجی مجموعه کتابخانه ها و روز آمد کردن اطلاعات این نوع فهرست ، ابتدا مسیر نبود زیرا وارد کردن اطلاعات منابع جدید در درون فایل الفبای چاپی ناممکن بود . اما امروزه کتابخانه ها با بهره گیری از تجهیزات نوین و نیز با استفاده از امکانات رایانه ای توانسته اند مجددآ اینگونه فهرستها را با ساده ترین شیوه ها تهیه کنند و اطلاعات مجموعه خود را روز آمد نگهدارد . فهرست کتابی هم برای کتابها و هم برای مدارک غیر کتابی به کار می رود .
در فهرستهای کتابی که بوسیله کامپیوتر تکثیر می شوند نه تنها می توان نسخه های فراوان از یک فهرست را تهیه می کند بلکه می توان کتابهای تازه را نیز به ترتیب الفبایی در فهرست قبلی جای دارد .