چهارمین هم اندیشی حقوقدانان اهل شعر

گزارش تصویری از چهارمین هم نشینی حقوقدانان اهل شعر با حضور شخصیت های برجسته حقوقی