کتاب فردوسی پس از چهار صد سال اثر نصرت الله کاسمی

فضل الله کاسمی منظومه داستانی فردوسی پس از چهار صد سال در یک مقدمه و پنج بند نوشته است. در طبع زنده نام استاد دکتر نصرت الله کاسمی براساس طرح کوتاه فرانسوا کپه فرانسوی است. این منظومه، نخستین بار همزمان با برگزاری جشن هزاره ی تولد فردوسی در ۱۳۱۳ در تهران منتشر شد و برای بار دوم در ۱۳۸۷ به مناسبت هزارمین سال پایان یافتن شاهنامه به اهتمام فضل الله کاسمی با مقدمه و به فلم پروفسور سید حسن امین چاپ شده است.