کتاب کرایه نشینی با زبان طنز منتشر شد!

گزارش: رسول درنگ 

نمانامه: فردین همت فر شاعر کرد زبان کرمانشاهی اثری دیگر با زبان کوردی خلق کرد او در این کتاب دغدغه مستاجرین این دیار را بصورت طنز سروده است. این شاعر در بر خورد با مشکلاتی که از قبل داشته از زمان علاقمندی به شعر تا دست به قلم شدن و سرودن اشعارش چند دهه را بدون هیچ اثری سپری کرده اما طبع شعر گونه ی او در عالم سکوت جایی را برای ریشه پیدا کرده و بعد از چندین سال جوانه ی استعدادهایش او سر از خاک بیرون می آورد و کم کم خودشان را نشان می دهند. در گفتگو با این شاعر دلیل این تاخیر را پرسیدیم.
وی در پاسخ گفت:  معلولیت جسمی اش در اعتماد به نفس او برای سرودن تاثیر زیادی داشت .اما بعد از اینکه چند بیت از اشعارش را برای اطرافیان سرود با تشویق آنها روبرو شده و همین انگیزه ای شده برای نوشتن و سرودن حرفهایی که می توان به زبان شعر گفت.

بعد از موفقیت چاپ چهار اثر از این پنجمش بعنوان ” کرایه نشینی ” که در مورد مستاجرین شهرستان است زبان حال این قشر از جامعه را بصورت طنز با زبان کوردی بیان می کند.
انگیزه ی او برای سرودن این اشعار اینست که مالکین شرایط مالی مستاجرین را درک کنند. او در اشعارش از سبک های دوبیتی ، چهار پاره و مثنوی استفاده می کند. این شاعر از دو منظرِ متقابل به سروده هایش آب و تاب داده است ، هم از منظر مالک و هم از منظر مستاجر که این موضوع نگاهی همه بینی به افراد جامعه را نشان می دهد.