کل جهان چیزی بیشتر از یک اکو نیست

 

تاکنون عشق بر در ما کوبیده است

نه
زیرا تا به حال قادر به دادن عشق نبوده ایم و این را نیز به یاد داشته باش که هر آنچه که ما می دهیم به ما باز می گردد یکی از قوانین ابدی این است که هرچه بدهیم به ما باز می گردد .

کل جهان چیزی بیشتر از یک اکو نیست ما تنفر می دهیم ، و تنفر به ما باز می گردد ما خشم می دهیم ، و خشم به ما باز می گردد ما از دیگران سو استفاده می کنیم و سو استفاده به ما باز می گردد ما خار پخش می کنیم و خار به ما باز می گردد هرآنچه که می دهیم ، به ما باز می گردد آن در راه های بی پایان به ما باز می گردد و اگر عشق را سهیم کنیم ، آنگاه عشق در راه های بی پایان به ما می رسد . اگر عشق در شمار راه های بی حد به ما نرسد بدان که که ما عشق نداده ایم.